Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I installed and setup the Firfox Sync. It was disappeared in the Tools and Options after the Firefox is relaunched and need to re-install again. I'm using Firefox 3.6.10, OS Windows 7 Premium 64 bit.

  • 3 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rnewman@mozilla.com

more options

Firefox Sync has been installed in my notebook but when the Firefox relaunch again, the Firefox Sync cannot be found in the Tools as if it has not been installed and can't find on the add-on list.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Sync is built-in to Firefox 4, so you don't need the add-on.

Do you still see the add-on disappearing in Firefox 3.6.16, if you don't want to upgrade to Firefox 4?

more options

I have a similar problem. Most icons disappear on "Customize" Further the disappeared icons are also not available on the customized list. The address bar and the Google sear bar also gone.

more options