Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unable to create account in Firefox Sync Setup "unknown error" when entering User Name (lower case alpha only)

  • 2 trả lời
  • 117 gặp vấn đề này
  • 176 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sexysete

more options

when entering User Name in Create Your Sync Account, Red X with error message "Unknown error" appears below User Name field

User Name contains only lower case alpha characters

Password, Confirm Password & e-mail appear to be accepted

"Next" button is greyed out so I am unable to proceed.

Help will be appreciated

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This only occurs with user names that are all lower-case. Until this is fixed, add a capital letter to your desired user name.

more options

that fix no longer works