Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pls. need help..i'm using firefox 3.6.10 in windows xp it always crushes while playing farmville please help me to resolve my problem i already disabled some of my adds on but now i cannot totally open any games in face book.

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i'm using firefox 3.6.10 in windows xp it always crushes while playing farmville please help me to resolve my problem i already disabled some of my adds on and i re-install firefox, now i cannot totally open any games in face book. it says you must upgrade your flash player but it is updated. i tried to open it in google chrome and in other browser there was no problem. what should i do? please help me. thanks in advance. GOD BLESS!

Được chỉnh sửa bởi pitchie vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options