Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i've installed themes I go to manage them in 'ad-ons' and it's totally blank and when i download the thing pops up but it's blank. What is wrong?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I just downloaded FireFox 3.6. I was trying to download the Farmville Zynga bar. The 'install box' popped up but nothing was there it was just blank. Then after that I said 'Okay forget about it' then I started installing Firefox themes and I went to manage them but it shows a blank box on the add ons menu, and it shows no 'extensions' no 'updates' no 'add ons' and 'no themes' that box is completely BLANK. Why is this happening?

I just downloaded FireFox 3.6. I was trying to download the Farmville Zynga bar. The 'install box' popped up but nothing was there it was just blank. Then after that I said 'Okay forget about it' then I started installing Firefox themes and I went to manage them but it shows a blank box on the add ons menu, and it shows no 'extensions' no 'updates' no 'add ons' and 'no themes' that box is completely BLANK. Why is this happening?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

One of the files that stores details of installed add-ons may be corrupt. Try deleting the files as shown in the corrupt files section of the unable to install add-ons article. This will force Firefox to re-create those files and in the process rebuild the list of installed extensions and theme.