Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox have a compatibilty view option like IE 8 and 9?

  • 2 trả lời
  • 81 gặp vấn đề này
  • 120951 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

IE 8 and 9 beta have an option to force compatibility within the browser for web sites that use older technology. Does Firefox have the same option? If so, where is it?

Giải pháp được chọn

Firefox does not have an equivalent option.

You can install an add-on that will switch to the IE rendering engine for sites that do not display properly in Firefox. It does this by opening IE within a Firefox tab. There are a couple of versions of this add-on, IE Tab 2 and IE Tab Plus.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox does not have an equivalent option.

You can install an add-on that will switch to the IE rendering engine for sites that do not display properly in Firefox. It does this by opening IE within a Firefox tab. There are a couple of versions of this add-on, IE Tab 2 and IE Tab Plus.

more options

Newer IE versions needs such a button because newer version try to be more W3C compliant and that breaks websites that rely on the behavior of older IE versions. Firefox has always been W3C compliant and doesn't need a compatibility mode.