Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When bid is made on ebay - ebay passes back a confirmation window. After first clicking. session is closed imediatly

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
more options

When bid is made on ebay - ebay passes back a confirmation window. After clicking the first bid button, ebay session is closed immediatly. So, it is impossible to bid. I'm obliged to use IE if I want toplace a bid....