Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can i make print screen for a web page, which is longer than one screen

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I would like to make a print screen for a web site. But sometimes, the web page is longer than a page. A normal print screen button on the keyboard can only help for one screen, not the whole web site. Please help to make a screen shot for the whole web page.

Thanks,

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Your above posted system details show outdated plugin(s) with known security and stability risks.

  1. Shockwave Flash 10.1 r53
  2. Java Plug-in 1.6.0_11 for Netscape Navigator (DLL Helper)

Update the Java plugin to the latest version.

Update the Flash plugin to the latest version.