Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since updating to 3.6.1 I don’t get an empty browser window in my tool bar whe. it opens --- just a list of search engines. I can’t find anything in “Help” or the FAQ’s that seem to address this. My only choice seems to go back to Safari.

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lewrhodes@aol.com

more options

Since updating to 3.6.1 I don’t get an empty browser window in my tool bar when it opens --- just a list of search engines. I can’t find anything in “Help” or the FAQ’s that seem to address this. My only choice seems to go back to Safari.

Giải pháp được chọn

I am not sure what your problem is, can you give more details.

One possibility is you may be in full screen mode, for details on fixing that see the Restore the Menu bar in Firefox article.

If you are missing various toolbar items, see the Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing article.

If your problem is something else please give more details.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I am not sure what your problem is, can you give more details.

One possibility is you may be in full screen mode, for details on fixing that see the Restore the Menu bar in Firefox article.

If you are missing various toolbar items, see the Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing article.

If your problem is something else please give more details.

more options

Thanks ... I found a way to revert to the original settings