Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I put an icon for Outlook Express on the home page????

  • Không có trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Having just moved into FF 3.6.1 from IE8, I am use to having an icon for the mail (outlook express) on the home page. I set outlook up in 'Options';'Applications';'mailto' as default, however, how do I set up an icon on the home page that will enable me to read my mail.

Having just moved into FF 3.6.1 from IE8, I am use to having an icon for the mail (outlook express) on the home page. I set outlook up in 'Options';'Applications';'mailto' as default, however, how do I set up an icon on the home page that will enable me to read my mail.