Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I move a PDF document from downloads to Documents on a MAC??

  • 5 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 7081 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi katherineanne

more options

I'm running firefox 3.6 on a MAC running snow leopard.

Giải pháp được chọn

Oh - You can drag it from the "Downloads" folder to the "Documents" folder - or am I missing your problem again?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Under 'preferences > general > downloads > save files to' you can choose where you want downloads to be saved.

more options

Thank you katherineanne but it has already been downloaded to "Downloads". So I still have to move it from '"Downloads" to the "Documents " folder. Thanks for answering.

more options

Giải pháp được chọn

Oh - You can drag it from the "Downloads" folder to the "Documents" folder - or am I missing your problem again?

more options

Duh! I apologize for being so stupid but I am new to apple computers. This is my first MAC. Inreality it is my wife's computer. Thank you for waking me up.

more options

It takes a while to get used to a new environment. I'd recommend Robin Williams's books - I don't know if she's done one for Snow Leopard but any recent one will have the basics of finding your way around a Mac.