Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Any solutions for firefox.exe related errors?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

My Firefox stopped working and gave message "The application was unable to start correctly (0xc0000056)" The dialog box said firefox.exe. I am using 3.6 and don't recall last update for Firefox. I can't get into any file info. The Windows 7 Action Center not giving me a solution.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This error can usually be resolved by a clean install.

  1. Download the latest version from http://www.mozilla.com/
  2. Remove the Firefox Installation directory (default location on Windows 32 bit versions is C:\Program Files\Mozilla Firefox\ )
  3. Install the latest version

This process does not remove your user data, that is stored in the profile folder.