Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot open my add-on window can't get to my add-on

  • 3 trả lời
  • 33 gặp vấn đề này
  • 258 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

windows vista FF 3.6 I go to tools and click on add-ons and the window will not open at all. I cannot get to my add-ons period.....

Giải pháp được chọn

Try the Firefox SafeMode and disable the Google Toolbar extension. http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode

Also, see if you have the Personas Plus 1.6 extension installed - known to cause a problem when the Google Toolbar extension is also installed, IIRC.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Try the Firefox SafeMode and disable the Google Toolbar extension. http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode

Also, see if you have the Personas Plus 1.6 extension installed - known to cause a problem when the Google Toolbar extension is also installed, IIRC.

more options

tyvm, TYVM, THANK YOU VERY MUCH! ! ! You are completely AWESOME... It worked. You will never know how much I appreciate your help. I had no idea what I was going to do.

more options

You can update the Personas Plus extension to the 1.6.1 version, that should fix the hanging issue (Fixes bug 590608 ).

See Personas Plus: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10900/