Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have tried to get Firefox to come back up. It crashes. It's my only browser. Please help me!!!!! I've tried everything else on another computer to get answers for mine.

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

I've used suggestions on Mozilla.com. Nothing seems to work. I'm working from another computer now since I can't get Firefox Browser to come up. Everytime I try I get a crash message.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Could you please post the error message you received?