Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes when placing bid on ebay US, not ebay Canada

  • Không có trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
more options

I'm using Firefox 3.5.12 in Windows 7. Everytime I confirm a bid in ebay, Firefox crashes. It does not do this if I place the bid through ebay.ca (Canadian ebay). The bid does get placed. I've included the last two crash IDs