Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't remember my firefox sync username.

  • 3 trả lời
  • 64 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I uninstalled Firefox 4 beta 5 and all the data from Firefox Sync. I don't remember my username for Sync. I'm wondering if there is a way that I can recover my username.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Never mind. I remember it now.

more options

so no one has a solution?

more options

Locking this thread because of the age.
Continue here: [/questions/928487]