Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

since upgrading 2 weeks ago crash at least 4 times per day WHY?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Upgraded about 2 weeks ago (Firefox) and have daily updates...however, when on IWON.com playing games, the window crashes, up to 4 times per day, at that point I just move out of IWON and play games on my personal system..too much aggravation

Tất cả các câu trả lời (1)