Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't remember proxy settings.

  • Không có trả lời
  • 109 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I run a program called "Hide My IP" and with no proxy and Firefos continually changes the proxy settings from "NO PROXY" to whichever IP the Hide My IP is using and I get a error page and then have to change the settings in Firefox back to NO PROXY.

How do I get Firefox to keep the No Proxy setting?