Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting 403 error ( forbidden) for many of the websites I visit? why does this happen and how can I solve this?

  • Không có trả lời
  • 138 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
more options

This error is happening since Yesterday, Previously I did not have this problem. I have been navigating the web using Google and Yahoo to do some search on finding information on semi-precious stones. Most of the results provided by Google and Yahoo, had a hyperlink to visit and obtain information on semi-precious stones. 80% of the hyperlinks( URL's) returned this 403 error ( forbidden).

This error is happening since Yesterday, Previously I did not have this problem. I have been navigating the web using Google and Yahoo to do some search on finding information on semi-precious stones. Most of the results provided by Google and Yahoo, had a hyperlink to visit and obtain information on semi-precious stones. 80% of the hyperlinks( URL's) returned this 403 error ( forbidden).