Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add-on updater is stuck trying to update Xmarks from 3.7.8 to 3.8.6 and I can't get past this to start Firefox.

  • 5 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

Running Firefox 3.6.9 with Xmarks installed. When I launch Firefox the "Add-on updater" starts trying to update Xmarks from 3.7.8 to 3.8.6. I can't complete, skip or cancel this update - the updater just hangs - and I can't get past it to open Firefox.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Can you open Firefox in the Firefox SafeMode?
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode

more options

Yes. Thanks (I didn't know about SafeMode). Should I tick the option to disable the add-on?

more options

Yes, if the new version of Xmarks is causing Firefox not to launch correctly disable it.

more options

Thanks for your help. Hopefully Xmarks developers will find and fix this in the next update.

more options

baw,

The latest version of Xmarks is 3.8.7 and it works with Firefox 3.6.9. You might want to completely uninstall your Xmarks and reinstall it again.