Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does anyone know of an add on that will allow you to go back to previous page by right-clicking and dragging?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi md69

more options

There was an add-on available in earlier versions of Firefox but wasn't supported after V3 (I think) - it was a very useful feature that I really miss.

Giải pháp được chọn

You may be able to set up either All-in-One Gestures or FireGestures to do this.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You may be able to set up either All-in-One Gestures or FireGestures to do this.

more options

Exactly what I was looking for Tony! Just couldn't remember the name of it! Many thanks