Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I undelete bookmarks I accidentally deleted?

  • 2 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 5035 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 01glide

more options

I was trying to clean up my "Bookmarks" in the toolbar and I accidentally deleted some links to websites I wanted to keep. How do I get them back?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you have accidentally removed bookmarks then use "Organize > Undo" in the bookmarks manager (Bookmarks > Organize Bookmarks) to get them back.
The Organize button is the first of the three buttons on the toolbar in the Library (Bookmarks Manager).
That only works if you haven't closed Firefox.
If it didn't work then you can restore the bookmarks from a JSON backup.
This will replace all current bookmarks and you lose bookmarks that were added since that backup was created.

See http://kb.mozillazine.org/Backing_up_and_restoring_bookmarks_-_Firefox

more options

When clicking the 'Bookmarks' tab, you must click 'Show All Bookmarks' to get to the 'Organize'.


"The Organize button is the first of the three buttons on the toolbar in the Library (Bookmarks Manager)."