Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Toolbar not in English how do i change this

  • 1 trả lời
  • 90 gặp vấn đề này
  • 314 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Downloaded new version,toolbar is in German, I am in Australia and require English.How do I change this Everything else is in English, bokmarks etc.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can find an English Firefox version here: http://www.mozilla.com/firefox/all.html