Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have java quick start and java u10 and u11 enabled but applets do not work

  • 4 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 1ricky2

more options

same thing

Giải pháp được chọn

You need the Next Generation version of the Java plugin in Firefox 3.6 and later.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hello,

the Java plugin version you have is outdated.

Please do a Java version check on http://java.com/en/download/installed.jsp and download the current Java version.

more options

Giải pháp được chọn

You need the Next Generation version of the Java plugin in Firefox 3.6 and later.

more options

Thanks, that worked I had searched and Sun said U10 would work

more options

New here and clicked solved it for the reply without link not realizing there were 2 solved it buttons - use the link

Thanks again