Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get the "Current News Headlines" app back on Firefox

  • 1 trả lời
  • 76 gặp vấn đề này
  • 1407 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

On another computer in the house, there is a link just below the toolbar titled Current News Headlines which takes you to a list of news stories. It's not on my computer and I want to re-establish it. The help file says to go to View/Sidebar/Bookmarks and select it. But it's not there. Any ideas? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The latest news headlines uses the BBC News world edition. Follow the procedure in the Live Bookmarks - Subscribe to a web page for news and updates article for manually adding a live bookmark, the address you need to enter when following those instructions is http://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsonline_world_edition/front_page/rss.xml