Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't watch or play swf files in firefox

  • 2 trả lời
  • 329 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kogata

more options

For some reason when I try to open a swf file i get the open with or save to window. I can play swf on websites and save it off of them but i can't play them on firefox. It works on IE but it is annoying to have to allow activex everytime. Also i checked under tools > options > applications and it has SWF on Use Shockwave Flash (in Firefox) and swf on always ask.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you check the settings in Tools > Options > Applications ?

See "Reset Download Actions": http://kb.mozillazine.org/File_types_and_download_actions

more options

Thank you, the "reset download actions" thing worked. the lowercase swf thing is gone and they can play now.

more options

Hi All, i have checked the Tools > Options > Applications, but i didn't see "Reset Download Actions". I solved this problem by installing Flash Player. Now i can play swf in firefox.