Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the language of my Google search box back to english?

  • 3 trả lời
  • 80 gặp vấn đề này
  • 19694 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I search using the Google search box at top right of page the results are all in German. I want to change back to English.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

If the Google (Firefox) or Yahoo home page is in the wrong language then see:

Google.com in English - always '.com': https://addons.mozilla.org/firefox/addon/51000

more options

when I go to those pages - I cannot read the language in order to make the changes. Is there something re: the firefox download that made this happen? Can someone walk me through how to change?

more options

Try to clear the Google cookies.

Remove Cookies from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

You can also visit this Google site to got to the international English Google site (also accessible via a link at the bottom of localized Google pages):