Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF368/369 not exiting - must close via Task Mgr. OS:Win7HP64bit. How can this be fixed? Is there a specific x64 version

  • Không có trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
more options

FireFox 3.68/3.69 not exiting when "Exit" or "Restart" is selected. Program still runs in the background and can only be closed via Task Mgr (End Process).

Op-System:Windows 7 Home Premium 64bit. Machine: Acer Aspire 5740 laptop/3GB ram/ Intel i3 2.1Ghz proc.

How can this problem be fixed?

Is there a specific Firefox 64 version? Other x86 apps not behaving in this manner.