Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox cant load a website and after shutting down the service is still running

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Occasionally Firefox will not load a page. I have a good connection to the internet. I shut down firefox and it wont start again because it says that I already have an instance running. In order to restart firefox, I either have to reboot or shut down the firefox.exe service manually. It has happened over the last two versions of the application. I check help every time it happens but have never been able to find anything close. Finally decided to use the forum.

TIA

Tất cả các câu trả lời (1)

more options