Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is blocking hyperlink download from email, can anyone help?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to download some music tracks I purchased. The download link is not enabled in any of the emails. They were re-sent, sent to another email address and the security settings on my email account are set to enable links sent through email. Someone suggested that Firefox is blocking the hyperlink. Can anyone help me?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can copy the links in the email to the clipboard (select the link and use Ctrl + C) and paste (Ctrl + V) them in the Firefox location bar if you can't click them in the mail.