Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot install 3.6.8. Says I don't have sufficient privileges for some items. I do have an administrator account on my laptop

  • 1 trả lời
  • 29 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I downoladed 3.6.8 but cannot install, Says I don't have sufficient privileges for some items. I do have an administrator account on my laptop

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Download a new copy of the Firefox program: http://www.mozilla.com/firefox/all.html

Trash the current Firefox application to do a clean reinstall.

Install the new version that you have downloaded.

Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.