Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I add a website to the popup blocker exception list using a command prompt?

  • 3 trả lời
  • 189 gặp vấn đề này
  • 1588 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have many users with Firefox 2. I need a specific web site to be allowed for popups if their popup blocker is turned on. I need to be able to execute this command in a script which will run from a command prompt when the user logs in.

Giải pháp được chọn

I don't think that you can do that.

However Firefox 2.0 version use a text file hostperm.1 to store the exceptions.

See http://kb.mozillazine.org/hostperm.1

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I don't think that you can do that.

However Firefox 2.0 version use a text file hostperm.1 to store the exceptions.

See http://kb.mozillazine.org/hostperm.1

more options

cor-el,

The link you sent gave me all the details I needed for Firefox 2. The hostperm.1 file is a text file. I was able to use the Copy command in a script to combine hostperm.1 file with a text file containing the website I needed.

Firefox 3 looks like it uses a database for that function, so I think you're right that it's not do-able in that version.

Thanks!