Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No address bar up top to enter website address, also I don't see File, bookmarks, etc tabs

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

My wife's laptop (Window XP) does not show any website address bar up top and the tabs for File, Edit, Bookmarks, etc are missing. I can't figure out how to get them to show up. I tried downloading the most recent version of Firefox, but it did not work. I was thinking about uninstalling firefox and reinstalling, but wanted to check beforehand.

Thanks!

My wife's laptop (Window XP) does not show any website address bar up top and the tabs for File, Edit, Bookmarks, etc are missing. I can't figure out how to get them to show up. I tried downloading the most recent version of Firefox, but it did not work. I was thinking about uninstalling firefox and reinstalling, but wanted to check beforehand. Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See menu bar is missing, it shows how to restore the menu bar and other toolbars.

The Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing article may also help.