Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Installed sync on Firefox 3.6.8. I receive error message: Server Incorrectly Configured. How to fix it?

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I installed Sync on Windows XP Home Edition, Firefox 3.6.8, with Zone Alarm and AVG anti-virus. Sync is not updating, instead it produces error message: Server Incorrectly Configured and hangs up. How to fix it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You might want to also post on this Google Group dedicated to Sync (formerly known as Weave), since it's such a new add-on.

http://groups.google.com/group/mozilla-labs-weave