Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get Firefox to recognize Excel 2007-2010 XLSX file extension?

  • Không có trả lời
  • 118 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

There is an Applications setting (under Tools/Options) for Excel 97-2003 Worksheet file extension. How can I add another setting for newer Excel file extension XLSX?