Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am experiencing constant crashes when pages are loading or files uploading/downloading. Using a MacBook running OS X 10.5.8 and Firefox 3.6.8 - crash id is sqlite3Step. I have cleared history & caches and re-installed, but no change. Any suggestions?

  • Không có trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Problems with Flash content, media files (Facebook photos etc.), streaming media (iPlayer) and MobileMe/iDisk uploads