Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

installing 3.6.8 get error (firefox-bin:15570): Gtk-WARNING **: Whoever translated default:LTR did so wrongly.

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 263 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Get info to install fromfirefox 2.0. to3.6.8 Down ok, delete folders "firefox" command tar ok script firefox goes wrong (firefox-bin:15570): Gtk-WARNING **: Whoever translated default:LTR did so wrongly. What isproblem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does your Linux distro meet Firefox 3.6 system requirements?

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/system-requirements.html

Most Linux distros from 2008 and earlier have an older GTK+ package than what Firefox 3+ versions require. It is usually easiest to install a newer version of Linux than it is to merely update the GTK+ package.

Any chance you are running Asus Xandros on a EeePC?