Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to install Active CGM in firefox

  • 1 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 440 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Is there any way to get this CAB file to install into Firefox ?

http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/14_05_04/ActiveCGM/Acgm.cab

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Nope. That is an ActiveX control, and Firefox doesn't do ActiveX.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/ActiveX