Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to print my logins & passwords that are saved in firefox

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox has the ability to save your Logins & Passwords and you can display them via Tools/options/show passwords. But how do I print a backup copy?

Firefox has the ability to save your Logins & Passwords and you can display them via Tools/options/show passwords. But how do I print a backup copy?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox has no built-in way to do this. You can try the Password Exporter add-on. With that add-on you could export the passwords to CSV format, and you can view & print a CSV file in a text editor such as notepad.