Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why would Firefox for OS X load the homepage instead of a clicked hyperlink in my email program?

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

When I click a hyperlink in an external program that launches Firefox I get the following behavior:

1. If I click a hyperlink when Firefox IS NOT running, then the homepage always loads. (My GOAL is to fix this behavior.)

2. If I click a hyperlink when Firefox IS running then the page loads properly in a new tab.

When I click a hyperlink in an external program that launches Firefox I get the following behavior: 1. If I click a hyperlink when Firefox IS NOT running, then the homepage always loads. (My GOAL is to fix this behavior.) 2. If I click a hyperlink when Firefox IS running then the page loads properly in a new tab.