Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where is my firefox home page ? 404: page not found

  • Không có trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

After installing Firefox 3.6 whenever I click the Firefox icon I get an error message stating 404: page not found. Then I get a window that says Firefox is not my default browser and I set it for default. I am still getting this error message. Help!

After installing Firefox 3.6 whenever I click the Firefox icon I get an error message stating 404: page not found. Then I get a window that says Firefox is not my default browser and I set it for default. I am still getting this error message. Help!