Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox Support S/MIME Control in OWA

  • 1 trả lời
  • 49 gặp vấn đề này
  • 1656 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DaveRo

more options

I am trying to access OWA at work and I have a VeriSign digital ID. I cannot read my mail because I have digitally signed my email with my computer from work. I have loaded all my certificate information in Firefox, but that has not made a difference.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A quick google suggests that OWA and S/MIME only works with IE - it uses an ActiveX control See http://www.msexchange.org/tutorials/Configuring-SMIME-Security-Outlook-Web-Access-2003.html


http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=38&t=547342&start=0 (Caveat: old links)

Được chỉnh sửa bởi DaveRo vào