Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since updating Firefox, I have not been able to send or forward emails. - what should I do to correct his problem?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I can open my hotmail address and download emails but cannot reply or forward. When I try to do so I just get a blank when try to type a reply.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The new version of Hotmail requires at least Firefox 3. Unfortunately Firefox 3 will not run on your version of Windows. You could use IE 6 to access Hotmail, or another option is to set up POP3 access via an email program.