Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm using the latest version but it won't let me install Adblock Plus because it thinks I'm using Firefox 2.0. Youtube also thinks I'm using an old version.

  • 3 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 288 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zathyrra

more options

I've tried updating Firefox several times, and I just completely uninstalled it, then installed it again.

Giải pháp được chọn

You have a corrupted user agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/2.0.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)

See Find what version of Firefox you are using and Web sites or add-ons incorrectly report incompatible browser

See also http://kb.mozillazine.org/Resetting_your_useragent_string_to_its_compiled-in_default

Check the general.useragent prefs on the about:config page.
You can open the about:config page via the location bar, just like you open a website.
Filter: general.useragent
If any general.useragent prefs are bold (user set) then right-click that pref and choose Reset.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You have a corrupted user agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/2.0.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)

See Find what version of Firefox you are using and Web sites or add-ons incorrectly report incompatible browser

See also http://kb.mozillazine.org/Resetting_your_useragent_string_to_its_compiled-in_default

Check the general.useragent prefs on the about:config page.
You can open the about:config page via the location bar, just like you open a website.
Filter: general.useragent
If any general.useragent prefs are bold (user set) then right-click that pref and choose Reset.

more options

Deleted

Được chỉnh sửa bởi DaveRo vào

more options

The second link solved my problem, thanks!