Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

aaaarrrggghhh - contextual menu function disappeared

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi HermanHessian

more options

i remember having this issue in the dim and distant past, but have forgotten the solution - just ported all my apps to a new 'puter (3.6.6 to a G5 PPC), but there are no contextual menus available - it's a simple fix, but I just can't remember it - any input very much appreciated - thanks !

Giải pháp được chọn

Is this the click-and-hold setting? Check out: ui.click hold context menus - MozillaZine Knowledge Base. Does that do it?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Is this the click-and-hold setting? Check out: ui.click hold context menus - MozillaZine Knowledge Base. Does that do it?

more options

that's the one - brilliant - thank you so much !