Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I force pop-ups being opened in a new tab

  • 1 trả lời
  • 41 gặp vấn đề này
  • 471 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

We've a new software which always opens a pop-up window when clicking on the Java links. The content of such a re-sizable window perfectly fits into a new tab. I'd like to force those new windows into a new tab. Pop-up blocker is active and that internal site is in the exception list. So it would be nice to have an option field for that in the general settings or in the Pop-up blocker settings. This is no bug, but could be a new feature of Firefox (like in IE). Thanks &

Kind regards, Peter Marbler

We've a new software which always opens a pop-up window when clicking on the Java links. The content of such a re-sizable window perfectly fits into a new tab. I'd like to force those new windows into a new tab. Pop-up blocker is active and that internal site is in the exception list. So it would be nice to have an option field for that in the general settings or in the Pop-up blocker settings. This is no bug, but could be a new feature of Firefox (like in IE). Thanks & Kind regards, Peter Marbler

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn