Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sync: Must all Firefox versions be the same?

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

My laptop uses Firefox 3.6.8, but my Windows XP desktop is stuck at Firefox 3.0.19. (Firefox crashes when I use 3.5 or 3.6 on my XP system. I've never been able to debug the reason.)

So, will Firefox Sync work with this mix?

Thanks

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Firefox Sync requires at least Firefox 3.5, you will not be able to use it on 3.0.19

more options

The Xmarks Sync add-on supports Firefox 3, so is an option for you.

more options

Thank you, Quarantine. That saved me hassle. I'll look into Xmarks Sync.

more options

You're welcome