Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to know where the temp folder is. so when I download an flash video in my browser I can find the file and save it

  • 2 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 20036 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

some web sites do not allow you save flash videos. yet they have to downloaded temporarily on my hard drive somewhere. I want to know where? If I can find it I should be able to move it so I can keep it

I am using the latest version of Firefox I am using windows 7 64bit

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The temp folder is at %TEMP%. You can find it by going to Start--and type in the search box %TEMP% and pressing ENTER

more options

You probably won't find FLV files in the cache. Such Files are loaded by a Flash player and not downloaded to the temp folder.

You can look at these extensions: