Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Mozilla have an add-on to convert you tube audio to MP3? Is it legal?

  • 2 trả lời
  • 66 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ammo007

more options

Does Mozilla have an add-on that converts You Tube audio to MP3? Is it legal?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There are a few third-party add-ons that will do this, a search of the Add-ons site for either YouTube or MP3 will reveal a few.

As for legality, I have no legal experience but checking the YouTube terms of service, downloading and converting content appears to breach the terms of service.

more options

you can use http://grabandrun.com/ they will have soon also a firefox addon , safari already excist