Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where on my computer are the cookies stored, i mean the file name and location. thanks

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 12591 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

in IE i can select where the cookies folder is placed. In firefox i have looked for it but can't find it. i just want to know where the cookies are stored on my HD and the name of the folder. btw i do not use IE i just remember it from years ago when i did use it before i saw the light and used Firefox! thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The cookies are stored in cookies.sqlite in the Firefox Profile Folder