Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot uninstall or disable the 'New' Yahoo Tool Bar. It had either concealed or removed the Firefox menu tabs that include the 'Tools' Tab, so the normal 'Uninstall' or 'Disable' instructions cannot be used.

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

This is a major problem. In response to my post on our computer club website, I learned that another individual in our computer club has had the same difficulty in that they, too, are unable to uninstall or disable the Yahoo tool bar.

I am running Firefox 3.6.8 on a computer using Win XP Pro, SP3.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See Restore the Menu bar in Firefox, that should hopefully restore the menu bar.

Once the menu bar is restored, you can if you wish uninstall the Yahoo toolbar.

Được chỉnh sửa bởi TonyE vào